måndag 12 september 2016

Amerikanska forskare sågar Villaägarnas påståenden om elektroosmos.


Så kallad elektroosmotisk pulsteknik (EOP) är sedan länge en internationellt vedertagen metod för att hindra uppstigande markfukt att tränga in i porösa (kapillära) material som t.ex betong. Tekniken är vetenskapligt verifierad i en mängd olika tester, både i laboratoriemiljö och i fält. De kanske mest ingående är utförda av U.S. Army Corps of Engineers, som ansvarar för underhållet av samtliga militära och federala byggnader i USA, från ammunitionsförråd och personalbostäder till  Federal Reserve i Washington D.C. och Vita Huset. Som en bekräftelse på forskningens nivå belönades man 2011 med den prestigefulla utmärkelsen IEEE Division New Electrochemical Technology Award från The Electrochemical Society, ett sällskap som räknar ett antal Nobelpristagare som medlemmar, t.ex. 2014 års pristagare i fysik Isamo Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura. Trots detta och trots 10.000-tals installationer runt om i världen framhärdar Villaägarnas Riksförbund att tekniken inte fungerar. Inte under några som helst omständigheter. I samband med detta avfärdar man ovannämnda forskning som oseriös och ovederhäftigt.

Vi har konfronterat en av de främsta forskarna vid U.S. Army ERDC-CERL, Michael K. McInerney, P.E.(klicka på namnet så kan du ta del av hans imponerande meritförteckning) med Villaägarnas påståenden och härunder kan du läsa hans svar. (Du finner hans orginalsvar på engelska i slutet av detta inlägg.)

Villaägarna första invändning att resultaten från fälttesterna är utan värde eftersom man inte kontrollerade andra faktorer som kunde påverka resultaten, t.ex. regn, temperatur och ventilation.

Michael K. McInerney svarar att det inte var nödvändigt att kontrollera dessa faktorer så länge som vi mätte dessa och tog med deras effekter i beräkningen. Dessutom genomfördes kontrollerade laboratorietester för att verifiera teorin om EOP-tekniken och hur den fungerar.

Villaägarna andra invändning är att resultaten från fälttesterna berodde på reparation av sprickor.

 Michael K. McInerney svarar att detta är en vanligt förekommande missuppfattning. I vissa fall räcker det med att laga sprickor, det beror på hur vattnet/fukten transporteras genom betongen. Om det endast transporteras genom sprickor (och utan förekomsten av hydrauliskt tryck) så räcker det med att reparera sprickorna. Men om vattnet/fukten transporteras genom porerna i betongen och det förekommer ett hydrauliskt tryck (d.v.s. kapillärt uppstigande markfukt) så är EOP-tekniken det enda sättet att stoppa det.

Villaägarnas tredje invändning är att resultaten från laboratorietesterna inte är giltiga eftersom man använde "dopat" vatten (d.v.s. vatten med en högre salthalt än "vanligt" vatten) och att detta resulterar i en betydligt högre flödeskapacitet än under normala betingelser.

Michael K. McInerney svarar att vi använde "dopat" vatten för att öka flödeskapaciteten (och därmed förkorta testperioden).  Vi använde standardiserade kemikalier i den mängd som föreskrivs av ASTM (American Society for Testing and Materials) för tester av elektroosmos. Vi genomförde dessutom flera tester där vi använde "vanligt" vatten för att verifiera EOP. (Denna fråga retade upp mig. Det är uppenbart att de [Villaägarnas Riksförbund] varken har läst eller förstått beskrivningen av den elektroosmotiska processen, i synnerhet när det gäller den roll som joner och katjoner spelar. Sannolikt vill de inte förstå. Jag rekommenderar dem att läsa Tikhomolovas bok [Tikhomolova, K.P., Electro-Osmosis (Ellis Horwood Ltd., Chichester, West Sussex, England, 1993] som innehåller många publicerade referenser om electroosmos.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Here are some brief answers to your previous questions.

a.) The first is that the pilot test is without merit because you didn’t control other factors that could have influence on the result, such as rain, temperature and ventilation.

 We don't have to control them, just measure them and take their effects into account. We did the controlled laboratory tests to verify the theory and performance of EOP.
   
b.) The second is that the pilot test result is due to the repair of cracks.

 This is a common misconception. In some situations crack repair is sufficient, it depends on how the water/moisture is traveling through the concrete. If it's just  traveling through the cracks (and there is no hydraulic pressure) then crack repair will be enough. But if it's traveling through the concrete pores and there's hydraulic pressure then EOP is the ONLY way to stop it.   
   
c.) The third is that the lab test results are not valid because of the use of doped water, and that this has a much higher flow capacity than under normal circumstances.

 In the laboratory the water was doped to increase the conductivity. We used standard chemicals and amounts prescribed by ASTM for electroosmotic tests. We did several fields tests which used "natural" water to verify EOP. (This question really ticked me off. They obviously did not read, nor understand, the description of the electroosmotic process, specifically the role of the ions and cations. And they probably do not want to. The book by Tikhomolova is an excellent reference.)

 I don't know what else I can do to assist you in fighting the nay-sayers. It seems like no matter what documentation you present they are going to find some reason to dismiss it. [By the way, you should pick up the book by Tikhomolova, K.P., Electro-Osmosis (Ellis Horwood Ltd., Chichester, West Sussex, England, 1993) it contains many published references on electroosmosis.]

 
onsdag 22 juni 2016

Lögn, förbannad lögn och Villaägarnas Riksförbund.

Lögn, förbannad lögn och Villaägarnas Riksförbund.
Först Kommunal, sedan FIFA och nu Villaägarnas Riksförbund.

Villaägarnas Riksförbund verkar tro att lögn blir sanning bara man upprepar den tillräckligt ofta. I senaste numret av deras medlemstidning Villaägaren upprepar man en historia som de kokat ihop och som publicerades på deras hemsida för snart två månader sedan. Den var osann då och den är lika osann idag.

Historien handlar om husägaren Sara Noori som är missnöjd med vårt system trots att den fuktmätning som gjordes visar att systemet fungerade som utlovat. Däremot kvarstod ett problem med kondens i två utrymmen (som inte kan lösas med elektroosmos) vilket vår montör upplyste henne om. Trots detta vidtog hon inga åtgärder utan valde i stället att anmäla Arid till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, som tillbakavisade hennes yrkande och friade Arid.

Det är ju förståeligt om Sara Noori inte vet skillnaden mellan kapillär fukt och kondens men man kan ju tycka att Villaägarnas så kallade experter borde hålla reda på detta. I stället inger man Sara Noori falska förhoppningar, utnyttjar hennes okunskap om hur ARN och det svenska rättsväsendet fungerar och lägger ord i hennes mun. Likaså har Villaägarna gjort Sara Noori en stor otjänst genom att övertala henne att montera ner systemet.

Vem är det egentligen som ljuger?

I artikeln påstås att ”hade Sara haft en egen fuktmätning, hade utgången (hos ARN) blivit den motsatta”, hur man nu kan vara så säkra på det?! Lite längre ner i samma artikel påstår Sara att ”Vi tog hit ett annat bolag än Arid, som mätte och kunde konstatera att fukten är kvar i väggarna.” Uppenbarligen är det något som inte stämmer; antingen har man en egen fuktmätning eller inte. Och har man verkligen genomfört en egen fuktmätning borde det rimligen finnas dokumentation som styrker detta men någon sådant har aldrig presenterats, varken i anmälan till ARN eller i artikeln.

I artikeln påstår Sara Noori även att vi har fuskat med kontrollmätningen eftersom hon och hennes man inte befann sig i Sverige den 27 juni 2015 då mätningen genomfördes. Sanningen är den att hon uppdrog till en inneboende att släppa in vår montör och att denna inneboende dessutom var med under hela tiden mätningen gjordes. Eftersom varken Sara Noori eller hennes make var närvarande, var det bara vår montör som skrev under protokollet. Kontrollmätningen gick alltså till på det sätt som Sara Noori själv föreslog. Allt annat är lögn och förbannad dikt.

Slutligen vill vi än en gång bemöta Sara Nooris påstående om att vår montör skulle ha begärt ”svart betalning” för att montera en fläkt. Detta är inget annat än rent förtal. Sanningen är den att det var Sara Noori som ville få jobbet gjort utan kvitto, vilket vår montör bestämt avvisade. Dessutom upplyste han henne om att det med tanke på missat ROT-avdrag inte var en särskilt bra affär.

Varför är Villaägarna rabiata motståndare till ny teknik?

Det är naturligtvis beklagligt att Sara Noori på grund av språkförbistring eller ren okunskap upplever att systemet inte fungerar som utlovat, trots att den mätning som gjorts visar på motsatsen. Än värre är att Villaägarnas Riksförbund utnyttjar henne för sina egna dunkla syften. Villaägarnas Riksförbund är inte det minsta intresserade av sanningen, vad som är bäst för deras medlemmar eller om Sara Noori får en torr källare eller inte. Det enda de är intresserade av är att stoppa all ny teknik som utmanar traditionella dräneringsmetoder med cellplast, isolerskivor och dräneringsrör av PVC. Frågan är vad Villaägarna tjänar på detta?
P.S. Sara Noori är den enda av över 500 svenska kunder som har anmält Arid till Allmänna Reklamationsnämnden. Ingen annan. Ingen har heller anmält oss till Marknadsdomstolen.  Har du själv råkat illa ut av Villaägarna eller vill stödja vår kamp – gilla oss på Facebook. D.S.

lördag 11 juni 2016

Villaägarna spelar ut sina bästa kort.

I en kommentar på sin hemsida redovisar Villaägarnas Riksförbund äntligen de forskare och den forskning som stödjer deras påstående om att dränering med elektroosmos inte fungerar. På detta har de satsat sin heder och samvete. Eller gått "all in" som det kallas i pokerkretsar. Låt oss syna deras hand.

Kort nr 1:

Villaägarna har läst en artikel i den danska tidningen Bedre Hjem där två danska forskare uttalar en viss tveksamhet för metoden. Samma forskare har tidigare konstaterat att elektroosmos fungerar både i laboratoriemiljö som i fälttester. De skriver bl a "Thus the overall concept with water movement in an applied electric field is working, but still proper electrodes must be developed." Sedan dess har utvecklingen gått framåt, inte minst när det gäller elektroderna. Hela deras rapport finns att läsa här. 

Kort nr 2:

Villaägarna läste i samma artikel att en dansk "seniorkonsulent"  hade testat elektroosmotiska dräneringssystem och funnit att de inte fungerar. Det nämndes inget om vilken typ av system som han hade testat eller hur testerna hade gått till. Villaägarna har alltså inte själv talat med dessa "forskare" utan baserar allt på en artikel i ett danskt månadsmagasin som utges tillsammans med bl.a. Bauhaus, d.v.s. ett liknande samarbete som Villaägarna har med Beijer Bygg.

Kort nr 3:

Nummer tre är ett uttalande i TV från professorn i byggnadsteknik, Folke Björk vid KTH i Stockholm som säger sig ha läst flera forskarrapporter om elektroosmos utan att nämna en enda av dessa. Han säger dessutom att "– Visst, du kan flytta på fukt med den här metoden. Men om du ska dränera en grund måste det bli varaktigt." vilket inte är ett lika kategoriskt avståndstagande som Villaägarnas påstående att elektroosmos absolut inte kan fungera. Det bör också noteras att Folke Björk är professor i byggnadsteknik - inte i elektrokemi som är det  kunskapsområde som behandlar elektroosmos. Vi noterar även att detta inte är första gången som professor Björk uttalar sig "å Villaägarnas vägnar".

Kort nr 4:

Nummer fyra är ett riktigt joker; ett uttalande från docent Hanno Essén vid KTH Mekanik. Att han inte är docent i elektrokemi framgår tydligt när han säger: "Företaget Arid säger att deras "asymmetriska bipolära pulser" sätter igång en process. Detta låter avancerat och tekniskt men säger åtminstone mig ingenting som skulle förklara den eventuella funktionen. Varför skulle en process sättas igång och vad är det för process? Går den utan tillförsel av elektrisk energi? Frågorna hopar sig." Att han inte kan dra slutsatsen att elektroosmos handlar om elektrisk energi säger väl allt.  Inte undra på att docent Essén har förärats utmärkelsen "Årets Förvillare". Dessutom två år i rad. Vi kan bara instämma i att frågorna hopar sig.


Kort nr 5:

Det bästa har vi sparat till sist. Villaägarnas riktiga trumfkort är ett 11-sidigt dokument. Från 1999. På tyska. Så viktig att man har kostat på att översätta den till svenska. Det är ingen forskningsrapport utan snarare föreläsningsanteckningar som utdelades under något som kallades för "Fuktighetsdagarna" i Berlin. Sa vi att de var från 1999? För att sätta det i perspektiv kan vi titta på hur en riktigt avancerad mobiltelefon såg ut på den tiden.


– Hallå Villaägarna, utvecklingen går framåt.

onsdag 25 maj 2016

Torra fakta om fukt och elektroosmos.

Utvärdering av uttorkning av fukt i betongväggar med aktiv elektroosmos.
Stephan Mangold, Chalmers Industriteknik, 2016-04-04
"Testväggen har torkat ut och är torr, d.v.s. att resultatet underskrider Boverkets riktlinje för kritiskt fukttillstånd på 75 procents relativ fuktighet (RF%). Mätningarna visar dessutom att väggen blev successivt torrare under den tolvveckorsperiod som testet omfattade."
Klicka och läs 

Influence of electro-osmosis applied to concrete demoulding on its properties.
Ce Bian, Zhenghong Tian, Laong Mao & Kung Wu, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, October 2015. "The main objective of this study is to calrify how applied voltage in the process of removing formwork based on electro-osmosis effect affects concrete properties."
Klicka och läs 

Application of Electro-Osmosis to Combat Water Leakage in Aged Buildings.
Francis Lung, HKCI Annual seminar presentation, 2013-11-22.
Klicka och läs 

Electroosmotic Pulse Technology to Control Water in Varied Construction Media.
Vincent F. Hock m.fl. 219th ECS Meeting, The Electrochemical Society, 2011."Because of challenges to develop and commercialize EOPtechnology, private industry has been involved since 1994. Various commercial partnerships, especially the most recent between Electrotech CP and ERDC, have resulted in successful field demonstrations of EOPtechnology in military, government, and commercial buildings including basements, tunnels, parking garage,and munitions bunkers. The latter proved the electrical component could be adapted for use in a potentiallyexplosive environment. EOP technology has been successfully implemented on USACE Civil Works structures such as lock walls and is being considered by the Bureau of Reclamation for use in galleries of high head power dams.
Klicka och läs

Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger. Delrapport 1 - Litteraturundersøkelse og generelle anbefallninger. Prosjektrapport 83.Stig Geving og Peter Blom, SINTEF Byggforsk. 2011. "Det synes dokumentert at velfungerende aktive elektroosmosemetoder vil kunne gi en uttørking av fuktige konstruksjoner mot grunnen."
Klicka och läs

God bebyggd miljö - förslag till nytt delmål för fukt och mögel. Resultat om byggnaders fuktskador från projekt BETSI.
Boverket, december 2010.
Klicka och läs

Laboratory Testing of Electro-Osmotic Pulse Technology to Reduce and Maintain Low Moisture Content in Concrete.
Orange S. Marshall, Vincent F. Hock, Brendan J. Danielson and Katherine A. Masko. 2009 Army Corrosion Summit, Clearwater Beach, Fl. 2009-01-06."When the anodes are placed interior to the concrete with the cathodes near the surface where water can penetrate, EOP will block water entry into the interior of the concrete."
Klicka och läs 

Demonstration of Electro-Osmotic Pulse Technology in Earth-Covered Magazines at Fort A.P. Hill, VA.
Final Report on Project FAR-01 for FY06. Orange S. Marshall, Jr. Augusti 2009. "Electro-Osmotic Pulse (EOP) technology can reverse below-grade water intrusion through concrete pores. It has been successfully installed in military infrastructure ranging from family housing to steel-reinforced deep structures and tun-nels. EOP has been shown to prevent below-grade moisture seepage through concrete and keep interior concrete spaces at or below 50 percent relative humidity."
Klicka och läs

Electro-Osmosis Using Multi Pulse Sequencing for Removing and Repelling Water out of Buildings and Other Structures.
Christopher Stanley, Ian McFeat-Smith, 33d Conference on Our World in Concrete & structures, 25-27 August 2008, Singapore. "Electro-osmosis is a well proven method of driving moisture out of concrete. The power consumption for its ongoing operation is minimal, at about 10 watts per 1000m2 of the concrete area. Its use will help to prevent steel corrosion and the occurrence of alkali-aggregate reaction. Because it reduces the moisture in basements it reduces the corrosive environment for plant and equipment. It also prevents the occurrence of mould and bacteria formation on damp wall surfaces. In addition some of the other benefits are listed below."
Klicka och läs 
Svensk sammanfattning av rapporten ovan

Electrical pulses protect concrete.
Joost van Kasteren, Delft Outlook, 2006
Klicka och läs

Fuktmåling i kjellerlokale. Bygg 5461, Nygårdsgata 55, Fredrikstad.
Byggforsk (Norges byggforskningsinstitutt) Projekt nr O 10318, 2006-10-14. "NBI konkluderer med at Elektroosmoseanlegget i Nygårdsgaten 55, Fredrikstad, bidrar til å markant redusere fuktnivået i betongen. Det anbefales å fortsatt holde anlegget operativt, da en nedkopling/svikt i anlegget vil medføre at fukten i betongen igjen vil stige.
Klicka och läs 

Fuktmätning i betong.
Hans Fredin, Håkan Skoog. Lunds Tekniska Högskola, 2005.
Klicka och läs

Evaluation of Lectros Dampcoursing System - Old Adelaide Gaol.
James p. Mann & Michael Till. Report 2AM1620, 2003-03-28. "Comparison of the drying characteristics of the Lectros test panel with the Untreated (NT) panel shows that the Lectros system has had a dramatic effect in reducing the moisture content of the wall (this can be seen clearly in Figure 3). By the end of the investigation the Lectros panel was considered to be in a “dry” state; this conclusion was confirmed by analysis of drillings from the mid-thickness of the wall. In comparison, the Untreated panel was found "to still have a moisture content of 8% at a height of 46cm above ground level.
Klicka och läs

Electro-Osmotic Pulse (EOP) Technology for Control of Water Seepage in Concrete Structures,
Michael K. McInerney m .fl.  US Army Corps of Engineers, Engineering Research and Development Center, August 2002. "Electro-osmotic pulse (EOP) technology offers an alternative to the trench-and-drain approach by mitigating water-related problems from the interior (negative side) of affected areas without the cost of excavation. EOP technology can also mitigate cor-rosion damage to mechanical equipment and improve indoor air quality by control-ling the relative humidity (RH) on the interior wall and floor surface at a level be-low 55 percent, thus eliminating mold and bacteria growth."
Klicka och läs
Svensk översättning av rapporten ovan

Electro-Osmotic Pulse Technology for Control of Groundwater Intrusion in Concrete Structures.
2002 Nova Award Nomination 26. Construction Innovation Forum.  ElectroOsmotic Pulse (EOP) technology is based on the concept of electroosmosis; the movement of an electrically charged liquid under the influence of an external electric field. It not only eliminates water-seepage problems from the interior of the structure without excavation, but it further mitigates corrosion damage to mechanical equipment and reduces the interior relative humidity of the basements. The reduction in relative humidity or moisture content of the concrete interior surface also eliminates one of the primary sources of disease
carrying molds and bacteria, which require a high moisture content to survive."
Klicka och läs

Electroosmotic Bauwerkstrockenlegung (Building Berlin).
Dipl.Ing.Fritz Jürgen Braun, Bauing.Peter Pötzsch, Dipl.Ing.Günter Wagemann.
Klicka och läs

Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM): Prüfung der Methode FEO-B nach Tenge zur elektro-physikalischen Mauerwerksentfeuchtung auf ihre Wirksamheit.
Nr 2/18776. Siemens AG.1978-06-16.
Klicka och läs

ÖNORM B 3355-2 Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk - Maßnahmen gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. 1999-06-01
Klicka och läs

Demonstration of Electro-Osmotic Pulse Technology for Groundwater Intrusion Control in Concrete Structures.
Vincent F. Hock, Michael K. McInerney, and Erik Kirstein, U.S. Army Construction Engineering Research Laboratories Champaign, IL 61826-9005. FEAP Technical Report, April 1998. "Based on the results of demonstrations and validations, this study concludes that the application of EOP technology for control of water seepage in concrete basement structures is an acceptable alternative to conventional trenching and tiling." "It is recommended that the EOP technology be transferred for Army-wide implementation as a cost effective alternative to the “trench/drain” approach for control of moisture in concrete basement structures.
Klicka och läs 

Kritiska fukttillstånd för några byggnadsmaterial. Preliminär undersökning.
Göran Hedenblad, Lars-Olof Nilsson. Rapport TVBM-3028. Lund, 1987.
Klicka och läs

A Review of Rising Damp in Masonry Buildings.
Dr Zhongyi Zhang, Advanced Polymer and Composites (APC) Research Group, Department of Mechanical and Design Engineering, University of Portsmouth, UK.
Klicka och läs

Uppstigande markfukt. Teknisk Rapport.
Jan Nyberg m.fl. SFV.
Klicka och läs

Tafjord Dam Case Study
Triton Norway
Klicka och läs

Donggang Cable Tunnel, Dalian, China Case Study
Triton Norway
Klicka och läs

Park West, UK, Case Study
Triton Norway
Klicka och läs

Sun Hung Kai/MTRC Case Study
Triton, Norway
Klicka och läs

Transport for London, Walthamstow Central Subway Case Study
Triton Norway
Klicka och läs

Drying brick masonry by electro-osmosis.
L.M. Ottesen and I. Rörig-Dalgård, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark.
Klicka och läs

Electro-Osmotic Pulse Leak Repair Method: Evaluation in Trinity Bonnet Chamber - Central Valley Project, Trinity River Division - California.
Daryl A. Little, Kurt F. von Fay, Bureau of Reclamation, Technical Services Center, Materials Engineering and Research Lab, Denver, CO, United States.
Klicka och läs